FORPROSJEKT

I forprosjektfasen utvikles grunnlaget for prosjektets struktur og design. Idéer, ønsker og behov samles og presenteres som et konseptuelt forslag. Vi henter inn tilbud/kostnadsoverslag fra entreprenør og underleverandør, og hvis nødvendig søker vi om tillatelse til tiltak. Forprosjektet skal bidra til å svare på følgende spørsmål:

Hvor mye større oppleves boligen? Hvilket budsjett trengs for å realisere dette? Hvilke verdier skapes?

Denne fasen er delt i tre for å forenkle forståelsen av våre prosesser, og for å øke valgmulighetene basert på ønsker og budsjett :

 

 

MULIGHETSSTUDIE


I denne delen av fase 1 diskuterer vi deres ønsker, behov og prosjektets muligheter. 

Hvilke strukturelle forandringer må til? Hvordan kan plassbygde møbler skape mer plass? Vi ser på hvilke løsninger arkitekt kan bidra med og hvordan møbeldesign kan bidra til flerfunksjonelle løsninger og plass-effektivisering. 

Denne delen av fase 1 avsluttes med et presentasjonsmøte i våre lokaler i Torshovgata 15, hvor vi også setter av tid til å snakke om veien videre.

 

 

 

KOSTNADSOVERSLAG


Den her delen av fase 1 legger grunnen for at prosjektet deres ender i ønsket prisklasse.

Vi henter inn og kvalitetssikrer tilbud fra én entreprenør og relevante underleverandører. Med dette som bakgrunn får dere en indikasjon på hvilket prisnivå prosjektet kan ende på, og det blir i fase 2 enklere å velge detaljer i forhold til ønsket budsjett.

Kostnadsoverslaget inkluderer KUN arbeid med standard utstyr. Alle materialkostnader (f.eks valg og innkjøp av kjøkken og baderomsmøbler) og detaljplanlegging fastsettes i fase 2. Ved ønske om å hente inn priser fra fler enn én entreprenør utføres dette etter medgått tid. 

 

 

BYGGESØKNADER


I denne fasen utarbeider vi nødvendig underlagsmateriale for byggesøknad.

Søknaden kan utformes på to ulike måter:

  • ett-trinn søknad : der alt er avklart og klart for å bygges. Vi må ha avklart hvem som skal ha ansvar for bygging av de ulike delene av bygget, og alle nødvendige fagfelt må være prosjektert ferdig før innsending av søknad.
  • oppdelt byggesøknad der man først søker om en “ytre ramme” og så om en “igangsettelse”.
    • I rammesøknaden fastlegges prosjektet sine ytre rammer; hvordan prosjektet ser ut fra utsiden med størrelse, høyder, fasadeutttrykk, plassering av dør- og vindusfelt med mer. Dette forplikter for videre faser, og selv om det fortsatt er mulig å justere på ting på innsiden er det viktig at det meste har falt på plass. Du får avklart om kommunen vil gi tillatelse til prosjektet slik det er utformet eller ikke.
    • I igangsettelsessøknaden må alle områder for prosjektering og planlegging være ferdig, i tillegg til at man må ha klarlagt hvem som skal ha ansvar for å bygge de ulike tingene.

Før søknaden kan sendes inn til kommunen, varsles naboene og godkjenning er søkt fra Byantikvaren på bygninger med kulturminneinteresse (Gul liste).

ERT Arkitektur er vanligvis ansvarlig søker. Dette innebærer at vi er prosjektets bindeledd til myndighetene. Vi har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger slik at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med lovverk, bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av byggesakslov.

Vi setter deg også i kontakt med de rette fagpersonene når det er behov for andre kompetanser, for eksempel rådgivende ingeniør bygg (RIB/Statiker) eller rådgivende ingeniør brann (RIBr)

Eksempel på tiltak som medfører krav om søknad

● forandring på bærende konstruksjoner 

● forandring eller installering av tekniske installasjoner 

● fasadeforandringer 

● utvidelse av boareal 

● nybygg/tilbygg/påbygg